Lidmaatschap

De voorwaarden voor lidmaatschap staan beschreven in de statuten van SAMEN030. Hieronder staan de belangrijkste passages. De volledige statuten sturen we jou desgewenst graag toe.

Gevestigd en actief in Utrecht

Leden van SAMEN030 zijn rechtspersonen die gevestigd zijn in de gemeente Utrecht, en die de doelomschrijving, te weten het realiseren van meerwaarde voor buurtbewoners en/of buurtondernemers, onderschrijven.  

Vertegenwoordigend lid

Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kan als lid worden aangemerkt mits de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel uitmaken één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt.  

Schriftelijk verzoek

De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. 

ALV heeft laatste woord

Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen. Het orgaan dat tot toelating beslist bepaalt tevens de aanvangsdatum van het lidmaatschap. 

Lidmaatschapsovereenkomst

Je bent lid zodra je de lidmaatschapsovereenkomst hebt ondertekend. Klik hier voor het formulier.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: