Coöperatie U.A.

SAMEN030 U.A. is een coöperatie die ten doel heeft de belangen van haar leden te behartigen. Lees ons Maatschappelijk Statuut.

Doelen

SAMEN030 tracht dit doel te bereiken door:

a. het verlenen of doen verlenen van service en/of diensten in de meest uitgebreide zin, met name gericht op het realiseren van meerwaarde voor buurtbewoners en/of buurtondernemers, oftewel primair gericht op social profit en niet op commercial profit;

b. het bevorderen van betrokkenheid bij, eigenaarschap van en zeggenschap in de buurt, in het bijzonder bij en met buurtbewoners, buurtondernemers en buurtorganisaties;

c. het verrichten van alle handelingen welke met voornoemde en/of doelstellingen in verband staan daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles genomen in de meest ruime zin.

Hybride organisatie

De coöperatie is of wil "hybride" zijn, oftewel werkt met bewoners/vrijwilligers uit de buurt naast de mogelijke inzet van (enkele) betaalde professionals. Dit gaat vaak samen in die zin dat een buurtbewoner tegelijkertijd als professional in de organisatie actief is en bijvoorbeeld een deel van zijn/haar tijd betaald wordt en deels onbetaald werkt.

Bestuur, ALV en commissies

Organen van de coöperatie zijn het bestuur, de algemene vergadering alsmede alle overige personen of commissies die door de algemene vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is verleend. 

Coöperatie U.A.

Bij een coöperatie U.A. kunnen de leden niet meegetrokken worden met de schulden van de coöperatieve vereniging.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: