Nieuwsbrief juli

 ‘Sociaal makelaarschap’ niet gegund aan SAMEN030
Het ‘sociaal makelaarschap’ is niet gegund aan SAMEN030. We zijn wel door de technische procedure gekomen, maar bij de weging heeft de gemeente gekozen voor ‘sociaal makelaarschap als vakmanschap’. En dus (nog) niet voor het kantelingsproces naar zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners. Lees de open brief van SAMEN030.

6 september Raadsinformatiebijeenkomst over gunningsproces
Op donderdagavond 6 september vindt een Raadsinformatiebijeenkomst plaats over het proces, want de gemeenteraad heeft heel veel vragen. SAMEN030 zal inspreken. Wij rekenen op jouw komst! Vanwege de Raadsinformatiebijeenkomst komt de geplande werkbijeenkomst van SAMEN030 (altijd 1e donderdag van de maand) te vervallen en is de eerstvolgende op 4 oktober.

Regionale en landelijke belangstelling voor SAMEN030
De aanvraag heeft er wel toe geleid dat regionale en landelijke partijen zich bij SAMEN030 melden voor samenwerking en ondersteuning. Deze partijen zien en willen expliciet meewerken aan de kanteling naar meer zeggenschap en eigenaarschap. Met deze partijen worden de komende maanden gesprekken gevoerd voor ‘doorbraakprojecten’.

Wijkgerichte informatievoorziening
Naar aanleiding van de eerste werkbijeenkomst op 5 juli gaan bewonersorganisaties in vijf wijken aan de slag met wijkgerichte informatievoorziening. Projectplannen, evaluaties en andere relevante documenten zijn gedeeld. Hiermee wordt geanticipeerd op de nieuwe beleidsregel Duurzame bewonersinitiatieven die in het najaar verschijnt.

Beleidsregel informele zorg
Deze week is de beleidsregel informele zorg gepubliceerd. Op basis hiervan kan subsidie worden aangevraagd voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. Mooi als dit ook vanuit buurten en wijken en door bewonersorganisaties wordt georganiseerd. Pak deze kans!

Lancering website na de zomervakantie
Na de zomervakantie wordt de nieuwe website van SAMEN030 gelanceerd. Te zijner tijd word je persoonlijk benaderd om informatie over jouw initiatief aan te leveren, dit in relatie tot het lidmaatschap van SAMEN030.

Tot slot wensen we jou een hele mooie vakantie toe!

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: