Wijkakkoord Overvecht

04/03/2022 - Recent is het Wijkakkoord Overvecht verschenen voor opgaven in de fysieke omgeving. Hierin wordt een basisproces voor participatie beschreven. Hieronder staat dat basisproces. Ook is in het akkoord afgesproken wie aanspreekbaar is bij geschillen en wordt een participatieformat aangekondigd. Onderaan dit bericht is het complete document te downloaden.

Het basisproces:

De partners volgen de participatieleidraad (2021) van de gemeente en de delen van de participatie- en communicatieleidraad (2021) van de Werkplaats die van toepassing zijn op initiatieven. Dit resulteert in onderstaand basisproces dat de partners voor iedere fysieke ontwikkeling volgen:

Opstellen participatieplan: de initiatiefnemer zet een participatieplan op volgens de richtlijnen van de participatieleidraad (2021). De initiatiefnemer geeft hierin extra aandacht aan de methoden die gebruik gaan worden om bewoners te betrekken (het hoe) en de communicatie over de participatie. De initiatiefnemer overweegt daarbij in ieder geval het gebruik van de hieronder beschreven methoden en middelen. De focus ligt hierbij op het volgende:

Representativiteit en inclusiviteit. Dit houdt in dat de partners manieren zoeken om ook de bewoners en belanghebbenden die meestal niet gehoord worden te bereiken en hun reacties op te halen.

Verifieerbaarheid en navolgbaarheid. Dit houdt in dat helder is hoe de input uit de participatie is verwerkt en waarom iets wel of niet is meegenomen.

Heldere informatie. Dit houdt in dat bewoners feitelijke informatie krijgen over de plannen.

Aanscherpen participatieplan: de initiatiefnemer scherpt het participatieplan aan samen met een werkgroep. Deze werkgroep vormt de initiatiefnemer zelf en bestaat uit in ieder geval 2 bewoners en 2 vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties die partner zijn van het wijkakkoord. Het format wordt nog samen met de partners ontwikkeld en aan hen voorgelegd. Hiermee wordt een basis gelegd voor andere participatieplannen.

Participeren: voor de daadwerkelijke participatie volgt de initiatiefnemer de participatieleidraad (2021), participatie- en communicatieleidraad (2021) en het aangescherpte participatieplan. De focus ligt op transparantie en heldere communicatie. Zorg dat deelnemers altijd weten waarvoor zij input leveren, wat hiermee gedaan gaat worden, wat de vervolgstappen zijn en wanneer de deelnemer weer iets hoort.

Reflecteren: de initiatiefnemer reflecteert na afloop van de participatie met de werkgroep. De werkgroep kijkt hierbij naar het doorlopen proces (wie is betrokken en hoe? Hoe is dat teruggekoppeld) en het resultaat (wat is er uiteindelijk gedaan met de input?). De lessen hieruit neemt de initiatiefnemer mee in het participatieverslag en worden gedeeld met de partners van het Wijkakkoord. Indien de participatie een langere periode behelst of uit verschillende rondes bestaat, is het ook mogelijk de werkgroep tussentijds te consulteren. Zo kan de initiatiefnemer de verbetermogelijkheden al tijdens het proces meenemen.

Participatieverslag: de initiatiefnemer stelt een participatieverslag op volgens de richtlijn van de participatieleidraad (2021). De focus ligt op toelichten waarom bepaalde input wel of niet is meegenomen. De initiatiefnemer zorgt ervoor dat dit participatieverslag terecht komt bij de bewoners, belanghebbenden en andere partijen die hebben geparticipeerd.

Inzichten en lessen: de initiatiefnemer benoemt de inzichten en lessen uit het participatieproces en deelt deze met de partners van het Wijkakkoord. De initiatiefnemer maakt daarbij zo concreet mogelijk wat er in een volgend participatieproces beter kan en hoe dit te doen. Deze inzichten en lessen worden gebundeld en zijn op ieder moment te consulteren door de partners van het Wijkakkoord.

Klik hier voor het complete document

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: