GROZUtrecht van start!

07/10/2021 - GROZUtrecht is een nieuw programma om de vitaliteit en gezondheid van bewoners in de regio Utrecht te verbeteren. SAMEN030 was vanaf het begin betrokken als medetrekker en laat zien dat bewonersparticipatie een essentieel onderdeel is in de samenwerking rondom gezondheid en gedrag, ook in buurten en wijken.

De regio Utrecht krijgt een nieuwe impuls voor het verbeteren van de gezondheid van haar bewoners. Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Utrecht een stimuleringssubsidie ontvangen om gezamenlijk verder te bouwen aan een gezonde regio met vitale bewoners. Onder de naam GROZUtrecht kan daarmee gestart worden met een leerregio-programma in de wijken Utrecht Oost, Kanaleneiland en de gemeente Nieuwegein. Het UMC Utrecht levert een programmamanager, projectleider en projectcoördinator. Dit project sluit aan bij de doelstellingen van de Health Hub Utrecht.

De Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) is de coördinator van een nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg, met als centrale missie dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede gezondheid leven, en dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen. Daartoe heeft Health~Holland het GROZ-programma opgezet. GROZ is het omgekeerde van het woord ZORG en staat voor het kantelen van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Binnen een ‘GROZzerdam’ slaan burgers, overheid, zorginstellingen, kennisinstellingen, zorgverzekeraars, en ondernemers de handen ineen en staat de inwoner centraal.

Gezondheid in de buurt
Pioniers in de wijken Kanaleneiland, Utrecht Oost en Nieuwegein hebben het afgelopen jaar hard aan het plan voor GROZUtrecht gewerkt, met steun van veel partijen in de regio. Door deze financiering kan GROZUtrecht toewerken naar meer gezondheidswinst en -bewustzijn, nadrukkelijk sámen met de bewoners.

In GROZUtrecht wordt gewerkt aan nieuwe activiteiten rond de thema’s ‘Leefstijl in de buurt’, ‘Zorg voor Elkaar’, en ‘Vitaliteitsnetwerk in de wijk’. Dit wordt ondersteund door digitale wijkportalen, die inzichtelijk en toegankelijk maken welke digitale toepassingen er in de wijk beschikbaar zijn. Door de sterke bewonersparticipatie in GROZUtrecht wordt daarbij ook gekeken naar nieuwe buurtbanen – betaald en onbetaald – voor meer sociale cohesie en digitale ondersteuning. In Nieuwegein wordt samen met zorgverzekeraar VGZ gewerkt met een individueel preventiebudget.

Daarnaast is er aandacht voor de vijf ‘bouwstenen’ van GROZ. Dit zijn thema’s die de fundering leggen voor een succesvol samenwerkingsverband. Voor elke bouwsteen is er binnen deze regionale coalitie een trekker benoemd:

• Bekostiging: SAMEN030
• Data/ICT: UMC Utrecht/PAZIO
• Lerend Vermogen: Hogeschool Utrecht
• Monitoring: Hogeschool Utrecht
• Samenwerking: Radelijn

Nieuwe leerregio’s
Iedereen in de regio Utrecht is van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze beweging door zelf een leerregio van een aantal gelijkgestemde wijken te vormen. Hierbij kan men gebruik maken van de kennis die binnen GROZUtrecht wordt ontwikkeld. Deze kennis en verdere informatie is te vinden via www.grozutrecht.nl. De naam ‘GROZUtrecht’ is een voorlopige naam. Onderdeel van de beweging is het positioneren van een naam die zowel burgers als werkgevers aanspreekt. Een gezond leven begint met zelf kiezen voor gezondheid!

De doelstellingen van GROZUtrecht sluiten aan op de ambitie van de Health Hub Utrecht, hét innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk. Hierin werken gemeenten, de provincie, ziekenhuizen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, maar ook ontwerpers, ondernemers en actieve bewoners in de regio samen om met denken, doen en aandacht het dagelijkse leven van alle inwoners in iedere levensfase te ondersteunen. Stimuleren en voorkomen zijn daarbij minstens net zo belangrijke begrippen als genezen en verzorgen.

Health Hub Utrecht zet daarmee ook de regio nadrukkelijk op de kaart als medisch, sociaal, ruimtelijk en economisch testbed voor gezondheids – en welzijnsinnovaties en als interessante vestigingsplaats voor bedrijven in die sectoren. Binnen de Health Hub Utrecht wordt programmatisch en systemisch langs drie sporen gewerkt: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een vitale arbeidsmarkt.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: