Wijkbrede initiatieven!

02/06/2021 - SAMEN030 heeft met grote belangstelling kennis genomen van het ‘Actieprogramma Samen Stad maken: Initiatief’ en complimenteert de gemeente met dit positieve en perspectiefvolle programma. Wij hebben geen kritiekpunten, wel stellen wij voor een nieuwe paragraaf 4.5 Wijkbrede initiatieven op te nemen met onderstaande tekst:

4.5 Wijkbrede initiatieven
De afgelopen jaren is een aantal wijkbrede initiatieven met financiële steun van de gemeente tot stand gekomen, zoals wijkinformatiepunten, digitale wijkplatforms, wijkplatforms en buurtnetwerken (voor burenhulp). Het eigenaarschap van deze initiatieven ligt steeds vaker bij buurt- of wijkcoöperaties (met bewoners in het bestuur en als lid). Deze wijkbrede initiatieven werken in toenemende mate samen met (in)formele organisaties en lokale ondernemers in de wijk. Die samenwerking is nodig om samen tot een sterke sociale basisinfrastructuur en duurzame wijkeconomie te komen.

Verbeterpunten
• enorme versnippering van initiatieven in de wijk
• weinig samenwerking/afspraken met (in)formele zorgpartners en lokale ondernemers in de wijk
• weinig bestuurs- en organisatiekracht bij initiatieven
• weinig samenwerking met onderwijsinstellingen (stagiaires, studentenonderzoek, innovatiepilots)
• sommige initiatieven vullen gaten in sociale basis(infrastructuur)
• digitale mogelijkheden worden onvoldoende benut en gekoppeld
• meer aandacht voor leefstijl/gezondheid door en voor bewoners

Perspectieven
• coöperatieve benadering (met zeggenschap, bestuursondersteuning en community manager)
• samenhang organiseren met (in)formele zorg en lokale ondernemers
• digitaal wijkplatform positioneren (naast eHealth-toepassingen)
• wijkpact met (in)formele zorgpartners en gemeente
• pilots voor sterkere sociale basisinfrastructuur (buurtassistenten, buurtcampus, laagdrempelige buurtontmoetingsplekken)
• digitale wijkstrategie, ter ondersteuning van duurzame wijkeconomie en online participatie
• waarderen van informele leefstijlactiviteiten en meer lokale bedrijvigheid rond vitaliteit

Bovenstaande aanvulling sluit aan bij:

• actuele ontwikkelingen zoals wijkbrede bewoners- en samenwerkingsinitiatieven in de stad
• artikel 1.a uit de Participatie -en inspraakverordening van de gemeente waar participatie als volgt wordt omschreven: het in een vroeg stadium en op interactieve wijze betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de totstandkoming en/of evaluatie van beleid en kaders, met als doel zeggenschap, eigenaarschap en betrokkenheid in Utrecht te vergroten.
• bepaling 4.4 uit de Nota Inkoop en Contractmanagement waarin staat: De gemeente wil de kracht van de stad gebruiken. Daarom is het mogelijk om opdrachten onder de Europese drempels, zonder grensoverschrijdend belang, één-op-één te gunnen aan een wijkinitiatief, waarbij dit draagvlak heeft en bijdraagt aan de stad.

Klik hier om de volledige tekst te downloaden.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: