Samen stad maken: Initiatief!

12/05/2021 - De gemeente heeft het Actieprogramma Samen stad maken: Initiatief! naar de gemeenteraad gestuurd. Op 1 juni is er een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) waarin de gemeenteraad van bewoners, initiatiefnemers en deskundigen wil horen wat men van het programma vindt.

Het programma bevat deze actielijnen:

1) Communiceren en doorontwikkelen bewonersbod en zelfbeheer
2) Samenwerkingsnetwerk versterken
3) Ondersteunen en versoepelen processen
4) Doorontwikkelen participatie en inclusie bij initiatieven
5) Verdere inzet van buurtbudgetten uitwerken
6) Verdiepen vraagstuk zeggenschap

De ambities zijn als volgt geformuleerd:

• We staan klaar voor de grote diversiteit aan initiatiefnemers met primair een lokaal belang. Om initiatieven die het publiek belang dienen zo goed mogelijk te ondersteunen, te faciliteren en verder te helpen.

• We willen de positieve effecten van initiatieven behouden, ook na de initiatieffase. We werken aan betere aansluiting van nieuwe initiatieven op regulier beleid en op de doorontwikkeling van initiatieven.

• We geven ruimte aan initiatieven en werken aan een duidelijke en transparante afweging voor ondersteuning in financiering of ambtelijke bijdrage. We zorgen voor heldere rollen en processen.

• We vinden het belangrijk dat iedereen initiatief kan nemen. Voor de mensen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is, zorgen we voor aanmoediging en extra ondersteuning.

Klik hier voor het downloaden van het Actieprogramma Samen stad maken: Initiatief!

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: