Maatregel 'Versneld vernieuwen'

12/01/2021 - De gemeente Utrecht presenteert op 4 februari 2021 de nieuwe maatregel 'Versnel vernieuwen'. Hieronder staat de vooraankondiging vanuit de gemeente.

Sinds de eerste lockdown zijn juist de inwoners in een kwetsbare situatie extra hard geraakt door de effecten van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd zien wij in Utrecht enorm veel veerkracht en saamhorigheid vanuit inwoners, sociale (buurt)netwerken, vrijwilligers en (zorg)organisaties. Er zijn mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen zorgorganisaties en met partners in de sociale basis (zoals bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties). We zien dit daarom ook als een kans om de transformatie van de zorg en ondersteuning in Utrecht versneld voort te zetten. Hierover is op 11 november de gemeenteraad per brief geïnformeerd.

Maatregel ‘Versneld Vernieuwen’
Vanuit de gemeente werken we aan diverse maatregelen om de negatieve effecten van de coronamaatregelen om te buigen. Eén daarvan is de maatregel ‘Versneld Vernieuwen: zorg dichtbij en op maat’, waarmee we onder andere de samenwerking tussen zorgorganisaties en de sociale basis stimuleren en versterken. Op 3 december heeft de gemeenteraad de Programmabegroting 2021 vastgesteld, inclusief deze maatregel ‘Versneld Vernieuwen’. Samen met alle partners willen we investeren in innovatieve aanpakken gericht op zo licht mogelijke zorg en zo gewoon mogelijk meedoen van inwoners in een kwetsbare situatie. Daarnaast is de maatregel gericht op het opvangen van de corona effecten, zoals de uitgestelde zorgvraag. Het gaat om extra incidentele inzet met een structureel effect.

Versterken verbinding sociale basis en zorg
Afgelopen periode hebben we gesprekken gevoerd en een inventarisatie gedaan onder verschillende organisaties en initiatieven over wat er nodig is voor het verder versterken van de verbinding en samenwerking tussen de sociale basis en (aanvullende) zorg. De opbrengst hiervan vindt u in de bijlage ‘thuis in de wijk’. Deze inzichten kunnen gemeente en partners benutten om innovatieve aanpakken vorm te geven.

Op 8 december hebben we met een groot aantal stedelijke partners gesproken over de maatregel. Er waren ruim 100 mensen die deelnamen aan deze digitale bijeenkomst. Op deze bijeenkomst zijn ideeën uitgewisseld en thema’s verkend die bij kunnen dragen aan Versneld Vernieuwen. Omdat we met veel partners samenwerken in de stad en Versneld Vernieuwen over zowel jeugd, volwassenen als ouderen gaat, konden niet alle partners bij deze bijeenkomst zijn. Uiteraard willen we ook met wijk- en buurtorganisaties en bewonersinitiatieven samenwerken bij versneld vernieuwen. Vandaar dat we u nu via deze mail informeren en in het verdere proces betrekken.

In de week van 4 januari hoort u – net als alle andere partners - meer over het vervolgproces.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: