Project 'Goede buren'

30/12/2020 - SAMEN030 heeft een positieve beoordeling ontvangen van ZonMw voor de uitvoering van het project 'Goede buren, bondgenoot van mensen met verward gedrag'. Hieronder leest u de beoordeling.

U heeft bewoners opgeleid en er zijn dialogen met professionals gestart, in 3 wijken zijn ambassadeursgroepen voor de buurt ontstaan, er is toegetreden tot het schakelteam van Utrecht en er is verbinding gelegd met beleidsmakers volksgezondheid. Daarnaast heeft u enkele werksessies georganiseerd met professionals van de lokale woningbouwvereniging en zijn bewoners getraind om een ambassadeursrol te vervullen. Ook is een duidelijk overzicht met leerpunten, aanbevelingen en do’s and don’ts uit het project voortgekomen. Zo hebben wijken waar de energie al in bewoners zit voorkeur, is inzetten van deskundige ervaringskennis een pre en is het leggen en onderhouden van contact cruciaal. Dit zijn mooie uitkomsten.

De commissie had u gevraagd om tijdens het project oog te houden voor de privacy(waarborging) van bewoners en na te denken over structurele inbedding van het project. Met betrekking tot de vraag naar privacy geeft u aan dat er geen centrale database is aangelegd met de gegevens van bewoners en dat deelname vrijwillig was. Ook hebben zij onderling afspraken gemaakt over communicatie, gegevensdeling en het zijn van contactpersoon voor elkaar. Omtrent borging licht u toe dat de resultaten van het project door verschillende partners zijn meegenomen in subsidieaanvragen om het te blijven doorontwikkelen. Daarnaast zullen de betrokken partijen ook onderdelen van het project doorzetten in reguliere werkzaamheden en hebben verschillende partijen zich gecommitteerd. Tot slot is enthousiast gereageerd op het boekje Allemaal bewoners en willen grote ggz partijen dit boekje en de dialoogsessies te willen gebruiken.

U concludeert dat bewoners elkaar en hulpverleners hard nodig hebben om tot duurzame oplossingen te komen voor mensen met verward gedrag en dat gezamenlijkheid hierbij nodig is voor het doorbreken van stigma. U wilt graag verder met Goede Buur en daarnaast is door de Coronacrisis het idee voor een collectief persoonsgebonden budget (PGB) ontstaan. Op die manier kan een positieve zorgrelatie ontstaan tussen professionals en hulpvragers.

Tot slot geeft u aan graag ondersteund te worden bij het verspreiden van het boekje Allemaal bewoners nadat deze is uitgebracht. ZonMw wilt u zeker bijvallen met het verspreiden van de resultaten van uw project.

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: