Nieuwe Participatieverordening

03/12/2019 - De gemeenteraad onder leiding van D66-raadslid Has Bakker heeft een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen voorgesteld en aangenomen voor het actieprogramma Samen Stad maken. De opvallendste wijzigingen staan hieronder. SAMEN030 had aandacht hiervoor gevraagd.

1. Participatie: het in een vroeg stadium en op interactieve wijze betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding en ontwikkeling totstandkoming en/of evaluatie -van beleid en kaders, met als doel zeggenschap, eigenaarschap en betrokkenheid in Utrecht te vergroten.

Nieuw is de toevoeging 'met als doel zeggenschap, eigenaarschap en betrokkenheid in Utrecht te vergroten'.

2. Artikel 5 — Informatiepositie ingezetenen en belanghebbenden

1. Openbare informatie die betrekking heeft op het voorliggende gemeentelijke beleid en/of gemeentelijke kaders wordt door de gemeente, binnen de grenzen van wat redelijk en billijk is, tijdig beschikbaar gesteld.
2. Deze informatie is per participatie- of inspraaktraject —waar mogelijk via een online weblocatie van de gemeente - (open) te vinden, uit te wisselen en te ontsluiten.

Dit artikel is compleet nieuw. Toegang tot informatie is cruciaal voor een gelijkwaardige positie en rol van bewoners(initiatieven).

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: