Basisspelregels voor participatie

09/10/2019 - SAMEN030 heeft bij de gemeenteraad aangedrongen op het opnemen van basisrechten en -spelregels in een nieuwe participatie- en inspraakverordening. Dit in het kader van het actieprogramma Samen stad maken. De komende weken besluit de raad over het programma en, naar verwachting, ook over de verordening.

Onze aanzet voor basisrechten en -spelregels:

• Verantwoordelijkheden worden in de oriëntatiefase altijd geëxpliciteerd, mandatering en delegatie aan de wijk zijn mogelijk.

• Bewoners worden vanaf het begin geïnformeerd, via een kennisgeving van een voornemen om een opgave te verkennen.

• Er is sprake van een gelijkwaardig speelveld, bewoners worden in staat gesteld alternatieven of eigen plannen te maken en te onderbouwen.

• Het proces is van tevoren helder, bij het besluitvormings- of beoordelingsmoment zijn (geselecteerde) gemeenteraadsleden of bewoners betrokken.

• Er is sprake van een transparante rolverdeling en rolvastheid, bewoners hebben waar mogelijk de communicatierol naar/in de wijk.

• De gemeente zegt wat ze doet en doet wat ze zegt, dit bevordert de integriteit en betrouwbaarheid van de gemeente.

• Er is één aanspreekpunt vanuit de gemeente voor bewoners, zodat bewoners niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

• Er is een interne afstemmingsplicht, zodat integraal werken door de schotten/afdelingen heen de regel wordt binnen de gemeente.

• Bijeenkomsten zijn niet hoofdzakelijk ‘eenzijdig’ of ‘leuk’ maar open én resultaatgericht, afspraken worden binnen vier weken teruggekoppeld naar bewoners.

• Er is één verantwoordingsregime voor initiatieven en projecten tot 50.000 euro dat binnen de hele gemeente wordt gehanteerd.

Een aangepaste participatie- en inspraakverordening schept de duidelijke kaders waaraan in de stad grote behoefte is en die ook verwacht worden van een overheid. De gemeente is bevoegd gezag en geen proces(instrumenten)fabriek. De Vereniging Nederlandse Gemeenten komt zeer binnenkort met een modelverordening, dit op aandringen van de Tweede Kamer. De gemeente Utrecht kan als eerste gemeente van Nederland hierop inspelen. Een win-win-situatie voor iedereen!

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: