SAMEN030 over Samen Stad maken

25/09/2019 - De Stadscoöperatie SAMEN030 heeft onderstaande brief ingestuurd voor de raadsinformatiebijeenkomst van de gemeenteraad over het actieprogramma Samen Stad maken op 3 oktober. Wij zullen de brief (desgevraagd) op 3 oktober toelichten.

Voor: raadsinformatiebijeenkomst op 3 oktober 2019

Betreft: actieprogramma Samen Stad maken

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Stadscoöperatie SAMEN030 heeft met grote belangstelling het actieprogramma Samen Stad maken op de Utrechtse manier gelezen. We zijn blij met de komst van wijkdialogen waarin bewoners direct in gesprek kunnen met het college. En buurtrechten en meer digitaal werken juichen wij toe.

Wij hebben echter ook enkele cruciale kanttekeningen:

1. Er ligt nu een vaag en deels onbegrijpelijk actieprogramma waardoor actieve bewoners een speelbal worden voor ambtenaren. Eerlijk gezegd leest het programma als een ‘handleiding voor beginnende procesbegeleiders’. Daarom wil SAMEN030 zo snel mogelijk een nieuwe inspraakverordening conform artikel 150 van de Gemeentewet. De nieuwe inspraak- of liever gezegd participatieverordening schept wel de duidelijke kaders waaraan grote behoefte is. De Vereniging Nederlandse Gemeenten komt in oktober 2019 met een modelverordening, dit op aandringen van de Tweede Kamer. Daar kan de Gemeente Utrecht mooi bij aansluiten. SAMEN030 denkt graag mee.

2. Daarnaast wil SAMEN030 dat in het 'actie'programma wordt vermeld dat in de stad buurt-, wijk- en energiecoöperaties actief zijn. Dit zijn bij uitstek voorbeelden van actieve participatie. Negeren van deze ontwikkeling door de gemeente kan niet meer. Noemen = erkenning = waardering.

3. Verder wil SAMEN030 een Shared Service Center voor bewonersinitiatieven dat ondersteunt bij aanbestedingen, inkopen en praktische zaken die wettelijk verplicht zijn. Anders blijven initiatieven klein of in de verdrukking zitten. En stokt de mooie beweging naar voren. De gemeente loopt tot nu toe niet warm voor een Shared Service Center. Wij vragen de gemeenteraad dit serieus te nemen.

4. Diverse bewonersinitiatieven, zoals de wijkinformatiepunten, werken al met interactieve participatieplatforms. Hoe verhouden de digitale platforms in zelfbeheer van wijk- of buurtbewoners zich met het ene digitaal platform dat de gemeente voor ogen heeft? Wij wijzen de gemeenteraad er graag op dat een digitaal platform in beheer van bewoners het draagvlak voor en het gebruik ervan aanzienlijk bevordert. Een Shared Service Center van bewonersinitiatieven is een ideale beheerder van één digitaal platform en moet zorgen voor vertrouwen in en veiligheid van het platform.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stadscoöperatie SAMEN030,

Anja van der Aa

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: