Bezwaarschrift ACM

23/08/2019 - SAMEN030 en Nederland Zorgt Voor Elkaar hebben een bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument & Markt gestuurd over het Consultatiedocument over het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). In het consultatiedocument worden bewonersorganisaties en burgercollectieven niet genoemd, terwijl zij een grote en essentiële bijdrage leveren aan het organiseren van gezondheid en zorg dichtbij.

JZOJP is een subsidieprogramma gericht op de totstandkoming van regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. De zorg en ondersteuning moeten passen bij wat mensen (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Bewonersorganisaties en -collectieven, onder andere opererend onder de namen zorgcoöperaties, wijk- en buurtcoöperaties, naoberzorgpunten en zorgzame dorpen, organiseren in toenemende mate gezonde beweegactiviteiten, ondersteunen mantelzorgers, zetten wijkinformatiepunten op, faciliteren laagdrempelige ontmoetingsplekken, organiseren thuiszorg/wijkverpleging of zijn initiatiefnemer van de bouw van zorgwoningen. Vaak hebben zij dorpsondersteuners of buurtassistenten in dienst die persoonlijk contact leggen met bewoners en vragen vroegtijdig matchen met het beschikbare aanbod, zowel van (betaalde) vrijwilligers, ervaringsdeskundigen als professionals.

Zonder deze gemeenschapskracht ontstaat er geen of verdwijnt zelfs de sociale samenhang in buurten en wijken, staan mantelzorgers er alleen voor en wordt de zorg onbetaalbaar.

Des te opmerkelijker dat bewonersorganisaties en burgercollectieven in het Consultatiedocument van de Autoriteit Consument & Markt niet worden genoemd. Ook opmerkelijk omdat de Autoriteit energiecoöperaties wel erkent als een speler op de energiemarkt. Wij hebben het over sterk vergelijkbare organisaties, die ook een rol spelen bij vraag en aanbod, maar dan van zorg en welzijn in plaats van energie.

Klik hier voor het bezwaarschrift

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: