SAMEN030 en 500WIJKCOÖPERATIES

06/04/2019 - SAMEN030 is betrokken bij 500WIJKCOÖPERATIES, een landelijke sociale onderneming in oprichting. 500WIJKCOÖPERATIES wil een doorbraak realiseren in de kanteling van gezondheid en zorg met een actieve en ondernemende rol voor bewoners. Ambitie is de realisatie van 500 volwassen wijkcoöperaties in 2025 en borging van de randvoorwaarden om hun organisatiekracht en impact te vergroten. Dit op basis van Triple Aim en Shared Savings.

Er is urgentie. De vraag naar zorg wordt steeds groter. Er ontstaat schaarste, door gebrek aan geld en gekwalificeerd personeel. Het aanbod voldoet ook kwalitatief niet meer. Diverse instanties, zoals de Ombudsman en SCP, wijzen op grote knelpunten in de zorg voor onze kwetsbare medemens. De kloof tussen de cans en cannots wordt dieper.

De decentralisaties zijn te veel als bezuiniging ingestoken en niet diep doorgevoerd. Er wordt nog steeds vanuit ambtelijke en bekostigingskokers gewerkt. Oud gedrag blijft intact, gevestigde organisatiestructuren blijven dominant en de hang naar controle blijft prevaleren. Dat kan en moet anders.

Bewonerscollectieven nemen zélf de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in hun dorp of wijk. Zij organiseren diensten rond ondersteuning, welzijn, zorg en wonen en noemen zich zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten. Deze initiatieven willen meer ruimte, meer (financiële) waardering en een volwaardige contract- en samenwerkingspartner zijn.

Daarom ligt de focus van 500WIJKCOÖPERATIES op de wijkcoöperatie, een innovatieve organisatorische, juridische en economische entiteit op buurt-, dorps- of wijkniveau die op veel plekken al in ontwikkeling is.

Bewoners en professionals verenigen zich als gelijkwaardige leden en bereiken zo gezamenlijk doelen die voor elk afzonderlijk onbereikbaar zouden zijn geweest. Wijkcoöperaties worden samenwerkingspartners voor systeempartijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor voor een duurzame realisatie van Triple Aim voor de bewoners en een sociale wijkinfrastructuur.

De initiatiefnemende partners van 500WIJKCOÖPERATIES zijn naast SAMEN030, GezondNL, OptiMedis, Labyrinth Onderzoek & Advies, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Platform 31.

Mail ons voor meer informatie over 500WIJKCOÖPERATIES

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: