Congres Plekken van Hoop en Verandering

19/09/2019

Het Platform Stad en Wijk organiseert op 19 september een congres over het van onderop bundelen van krachten in nieuwe samenwerkingsverbanden om zo het verschil te maken. Plekken van hoop en verandering.

Op steeds meer plekken in Nederland pakken burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of de gemeente gezamenlijk belangrijke vraagstukken op. Partijen en personen gaan met elkaar aan de slag omdat zij een kans zien of een urgente kwestie willen oppakken. In plaats van dat één dominante actor het voor het zeggen heeft, gaat het hier om een netwerk van diverse partijen die werken aan creatieve oplossingen voor vraagstukken op individueel, buurt- of wijkniveau.

Samenwerkingsverbanden waarbij ten opzichte van het verleden nieuwe partijen aan tafel schuiven en/of partijen een andere taak hebben. Die nieuwe samenwerkingsverbanden en de verschuivende rollen en (machts)verhoudingen tussen partijen staan centraal bij dit congres.

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor bewoners, stadsmakers en professionals in beleid, praktijk en hoger onderwijs. Deelnemers krijgen meer inzicht in hoe dit soort – veelal multidisciplinaire – samenwerkingsverbanden ontstaan en hoe ze georganiseerd zijn. Tegelijkertijd wordt de vraag gesteld wat de reikwijdte is en de grenzen zijn van deze samenwerkingsverbanden. We besteden met andere woorden aandacht aan de sterke en zwakke kanten van algemeen gehanteerde begrippen als burgerkracht, co-creatie en veerkracht. Of voor wie liever Engelse termen hanteert: civil society, collaborative governance, crafting communities, do-it-yourself urbanism en urban commoning.

Tijdens het congres wordt onder andere het boek ‘Plekken van hoop en verandering’ gepresenteerd en gerecenseerd. In dit boek geven diverse (docent)onderzoekers van hogescholen door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht in deze nieuwe lokale samenwerkingsverbanden. Met onder andere praktijkvoorbeelden uit Amsterdam (Buurtvoorziening De Evenaar), Arnhem (De Blauwe Wijkeconomie), Rotterdam (De Voedseltuin en Zorgvrijstaat) en Utrecht (Wijkacademies Opvoeden). Dit boek komt mede tot stand door een financiële bijdrage van Regieorgaan SIA en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Klik hier voor meer informatie

Kennisnetwerk

De leden van SAMEN030 vormen met elkaar een dynamisch kennisnetwerk. Binnen dat netwerk worden uitgewisseld:

- ideeën voor pilots en initiatieven
- projectplannen voor bewonersdiensten
- statuten voor buurt- en wijkcoöperaties
- subsidie- en investeringsmogelijkheden 

Klik hier voor beeldmateriaal en documenten.

SAMEN030 is de stadscoöperatie van Utrechtse Buurtbewoner-, Buurtondernemer-
en Buurt-Organisaties (BBBO's) en andere
bewonersinitiatieven die zich inzetten voor een gezonde en actieve stad
zonder tweedeling. Klik hier voor een overzicht van onze leden.

Deel deze pagina via: